Landelijke resultaten JuMP-scan 2020

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat blijkt uit de eerste herhaalmeting van de JuMP-scan die de NVZ begin dit jaar onder de NVZ-leden heeft uitgezet. Ook is er steeds meer aandacht voor gepast gebruik van zorg en het bieden van zorg thuis. 

Speerpunten ziekenhuizen versneld door COVID-19

Door de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen twee jaar hard gewerkt om de doelstellingen uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg te realiseren. Eén van de belangrijkste thema’s daarbinnen is juiste zorg op de juiste plek. In de periode dat het coronavirus snel om zich heen greep, is er veel versneld.

Ad Melkert: “De coronacrisis heeft veel creativiteit en inventiviteit onder zorgmedewerkers opgeroepen. Dat heeft ertoe geleid dat veel zorg op een andere wijze en in samenwerking met anderen is vormgegeven, bijvoorbeeld zorg op afstand door (beeld)bellen. Hiervan hebben we veel mooie voorbeelden gezien. Dit soort toepassingen moet beschikbaar blijven en door aangepaste regels mogelijk blijven. Tegelijk zien we dat organisaties elkaar gemakkelijker vinden en ondersteunen. Samenwerking boven concurrentie is nu het nieuwe normaal.” 

Uitdagingen blijven

Uit de scan blijkt echter ook dat ziekenhuizen nog niet beschikken over alle randvoorwaarden voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek. Eén van de belemmeringen is goede gegevensuitwisseling. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Een landelijk stelsel voor gegevensuitwisseling is essentieel voor goede zorg. Dat leidt tot betere diagnostiek, behandeling, logistiek en samenwerking. Privacy-eisen zijn complex en vragen veel aandacht en investering van de ziekenhuizen. Een goede balans tussen privacy en patiëntveiligheid moet als het erop aankomt het patiëntbelang dienen.”

De Nederlandse ziekenhuizen willen de ervaring uit de coronapiek gebruiken om nu verder te versnellen op het gebied van digitalisering, zorg thuis en samenwerking met partners in de regio. Ad Melkert: “Deze samenwerking moet van onderaf tot stand komen op een manier die past bij de lokale historie en situatie, maar is geen vrijblijvende keuze meer. Er moet ook financieel ondersteund worden: bij dure ICT investeringen gaat de kost voor de baat uit”.

Over de JuMP-scan

Het realiseren van juiste zorg op de juiste plek vraagt om een structurele aanpak binnen het zorglandschap. Om zorg anders te organiseren zijn interventies nodig op acht thema’s, de bouwstenen van JuMP. Met de JuMP-scan kunnen zorginstellingen meten welke thema’s goed zijn geïmplementeerd, en waar mogelijkheden liggen om juiste zorg op de juiste plek te versnellen. De NVZ zet de JuMP-scan jaarlijks uit onder de leden. 

Bekijk de Landelijke resultaten JuMP-scan 2020 of lees meer over de JuMP-scan.