Aanpak en resultaat

Juiste zorg op de juiste plek is een brede beweging, over de muren van de verschillende zorgdomeinen heen. JuMP richt zich binnen deze beweging op drie doelen: integrale zorg voor de patiënt, zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis en kwalitatieve en betaalbare medisch specialistische zorg.

 1. Integrale zorg voor de patiënt
  Wij stimuleren onze leden om tot samenwerkingsafspraken te komen met partners in de regio over ieders rol met betrekking tot de regionale zorgbehoefte. Betrokkenheid van patiënten(organisaties) bij projecten vinden wij van groot belang. Patiënten en mantelzorgers moeten ervaren dat er goed wordt samengewerkt binnen het netwerk van de patiënt.
   

 2. Zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis
  Er zijn door de NVZ-leden al veel projecten uitgevoerd om zorg te verplaatsen naar de thuissituatie of in elk geval dichter bij huis aan te bieden, zoals bij de huisarts. JuMP wil door het delen van inhoudelijke en procesmatige voorbeelden zorgen voor een versnelling en verspreiding van deze projecten.
   

 3. Kwalitatieve en betaalbare medisch specialistische zorg
  De opgave waar de medisch specialistische zorg aan werkt is een opgave van alle instellingen. Dit doen we om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en betaalbaar te houden. Elke instelling heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. JuMP vindt het daarom belangrijk dat leden van de NVZ zichtbaar maken op welke wijze en in welke mate zij een bijdrage leveren aan de verbetering van het zorglandschap en de daarmee beoogde kostenreductie.
   

Hoe gaat JuMP dit bereiken?

Netwerk
'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'. JuMP brengt mensen met elkaar in verbinding, en biedt een platform voor geslaagde én minder geslaagde praktijkvoorbeelden. Dat doen we in de vorm van bijeenkomsten, maar ook digitaal. Op NVZ Kennisnet delen NVZ-leden kennis en informatie om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daarnaast is JuMP actief in een landelijk netwerk om samenwerking te bevorderen met (landelijke) partners.

Praktische handvatten
Samen met de leden ontwikkelen we producten die de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek ondersteunen en versnellen, zoals de JuMP-scan en stroomversnellers. Alle producten zijn beschikbaar op deze website, en ook te gebruiken door andere organisaties in de zorg. Naast de JuMP-producten biedt de website veel praktische informatie over de bouwstenen die nodig zijn voor implementatie van juiste zorg op de juiste plek, en over de verschillende bewegingen die juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken.

Cultuurverandering
Juiste zorg op de juiste plek betekent verandering van het zorgproces, zowel voor de patiënt, de professional, en alle mensen die het zorgproces ondersteunen en faciliteren. JuMP helpt de NVZ-leden bij de cultuurverandering die nodig is voor het realiseren en bestendigen van de juiste zorg op de juiste plek.

 

Tijdslijn

De afspraken die zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg betekenen een ombuiging van de zorgkosten in de periode 2018 - 2022. Het programma JuMP is actief in de jaren 2018 - 2022 om de verandering te versnellen.

Benieuwd wat JuMP heeft bereikt in 2019? Bekijk het Jaaroverzicht 2019.

2018
JuMP start met het bouwen van een netwerk van NVZ-leden. Bijeenkomsten en gesprekken bepalen hoe en waarmee JuMP kan ondersteunen.
2019
De eerste JuMP-producten zijn beschikbaar: de stroomversnellers. Via de JuMP-scan wordt een landelijk beeld gevormd van de implementatie van JZOJP.
2020
JuMP werkt samen met andere branches om de beweging te verbreden, en bekendheid te geven aan de JuMP-producten.
2021
De focus verschuift naar het ophalen van successen. Wat hebben we bereikt, en hoe heb jij een JuMP-start gemaakt?