Website voor regionale data-analyses

In opdracht van VWS heeft het RIVM een interactieve website gemaakt die gemeenten, provincies, regionale zorgaanbieders en verzekeraars helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale - en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met de zorg- en ondersteuningsbehoefte die dat vergt. Veldpartijen kunnen deze website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s.

 

Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel om inzicht geven waar actie nodig is. Wat gaat goed en wat kan beter? En welke opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Het regiobeeld kan daarbij een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie, waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over de organisatie van zorg en ondersteuning. De gemeenschappelijke opgave geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan de manier waarop aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren.

 

De site is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. De onderliggende dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60 verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo), mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden zijn er ook indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod. Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij ZonMw opengesteld, waar partijen een aanvraag kunnen indienen voor het inzetten van externe expertise bij het (aanvullend) analyseren van de dataset om te komen tot het gedeelde beeld in de regio.