Nog geen grote verschuiving basiszorg umc’s naar algemene ziekenhuizen

Umc’s bieden voor het merendeel hoogcomplexe zorg, maar bieden daarnaast ook basiszorg. Het aandeel basiszorg is in de afgelopen jaren licht gedaald, maar er is nog geen sprake van een grote verschuiving naar algemene ziekenhuizen. Dat blijkt uit de Monitor umc’s 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Umc's bieden voor merendeel topreferente zorg

Op verzoek van het ministerie van VWS monitort de NZa welke zorg de umc’s leveren, en of er mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van basiszorg uit umc’s. De conclusie is dat umc’s voor het merendeel topreferente zorg bieden. Iets meer dan de helft van de patiënten heeft een hoogcomplexe zorgvraag, en zo’n 80% van de omzet komt uit de hoogcomplexe zorg. Volgens de NZa liggen er nog kansen voor umc's om verder te focussen op hoogcomplexe zorg.

Nog geen grote verschuiving

In de jaren 2017 t/m 2019 is nog geen duidelijke verschuiving zichtbaar van basiszorg naar algemene ziekenhuizen en van hoogcomplexe zorg naar umc’s. Het aandeel basiszorg is in de umc’s licht gedaald, en in de algemene ziekenhuizen – in absolute patiëntaantallen – licht gestegen. Procentueel gezien is de vraag naar complexe zorg in alle ziekenhuizen licht gestegen.

Kansen voor oncologische basiszorg

Basiszorg in umc’s is met name oncologische zorg, diabeteszorg, zorg bij artrose en artritis, korte consulten en seh-zorg. Ongeveer 15% van de patiënten met een niet-topreferente zorgvraag in umc’s komt binnen via spoedzorg. In de monitor geven umc’s aan dat het verplaatsen van (basis)zorg een continu proces is. Er zijn met name nog kansen op het vlak van oncologische zorg. Daarnaast zien academische ziekenhuizen ook kansen voor het verder concentreren van (complexe) ingrepen. 

Maatschappelijke rol

De NZa heeft in de monitor ook gekeken naar hoe umc’s invulling geven aan hun maatschappelijke rol. Volgens de NZa hebben niet alleen de umc’s, maar alle partijen een rol in de beweging naar meer passende zorg. Zo kunnen samenwerkingsverbanden en netwerken verder worden geprofessionaliseerd, aldus de NZa.

Lees de Monitor umc’s 2021