"Gebruik regionale data om de noodzaak van de transformatie inzichtelijk te maken en gezamenlijke keuzes mee te onderbouwen"

Juiste Zorg op de Juiste Plek volgens Eva van Velzen, programmamanager Keteninnovatie bij Alrijne Zorggroep en Relinde de Beer, senior zorginkoper Zorg en Zekerheid.

“In onze regio Zuid-Holland Noord vindt al veel samenwerking plaats tussen de diverse zorgpartners, maar nog voornamelijk op projectbasis. JZOJP stimuleert alle zorgpartijen vanuit een gezamenlijke regiovisie samen te werken aan de noodzakelijke transformatie om de patiënt juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Aan de regionale bestuurderstafel Zuid-Holland Noord zijn intussen bijna alle partners vertegenwoordigd, waarbij iedereen gelijkwaardig is: de regionale huisartsen, de vier grootste VVT-organisaties, het revalidatiecentrum, ggz, GGD, twee ziekenhuizen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hopelijk sluiten ook gemeenten en patiëntenorganisaties snel aan, hun deelname is van groot belang.

Door de gezamenlijke successen die we de afgelopen jaren al hebben geboekt, groeit het vertrouwen in de regionale samenwerking. Voorbeelden zijn de ‘warme overdracht’ van ziekenhuis naar thuiszorg en het project wondzorg, waarbij de specialist spreekuur bij de huisarts heeft en er een gespecialiseerd wond- verpleegkundige met de huisarts samenwerkt. Heel inspirerend voor alle deelnemers.

Achterliggende vraag blijft: hoe zet je elke euro het beste in om voor de inwoners van onze regio optimale keuzes te maken? Hiervoor heb je betrouwbare data nodig op basis waarvan regionale bestuurders gezamenlijk toekomstbestendig beleid kunnen maken. In het ‘beeld van de regio’ heeft het JZOJP- programmateam beschikbare gegevens over onze zorgregio verzameld en inzichtelijk gemaakt. Vooral de cijfers over de demografische ontwikkelingen en toename van de zorgvraag zijn hierin belangrijk. De regionale vergrijzing is nog omvangrijker dan landelijk. Hierdoor zullen specialisten ondanks overheveling van zorgtaken naar de eerste lijn niet bepaald met lege wachtkamers te maken krijgen. Voor hen beslist een eyeopener.

Om tot optimale keuzes te kunnen komen, bepalen we in overleg welke specifieke ziekte- beelden en/of patiëntengroepen zich binnen onze regio goed lenen voor meer samenwerking. Goede voorbeelden zijn de zorg voor (met name kwetsbare) ouderen en de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Voor deze groepen geldt dat geen enkele organisatie de zorg voor deze patiënten alleen goed kan organiseren.
De volgorde is: eerst inhoudelijke afspraken maken voor de hele regio en die vervolgens implementeren in de verschillende zorgorganisaties. De rol van de zorgverzekeraar is belangrijk hierbij. De in de regio gemaakte inhoudelijke afspraken moeten (waar nodig) landen in integraal inkoopbeleid.”

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het magazine NVZ effect, editie zomer 2019