Factsheet regionale samenwerking

Voor het organiseren van passende zorg is regionale samenwerking nodig. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn daarom afspraken gemaakt welke stappen moeten worden gezet om regionale samenwerking verder te versterken. De NVZ en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben een factsheet gemaakt met de processtappen die zijn beschreven in het IZA. Ook bevat de factsheet praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

Goede data als basis

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat lokale zorgpartijen de regionale uitdagingen verder in kaart brengen in de vorm van regiobeelden. Dit regiobeeld wordt opgesteld per zorgkantoorregio.

Miranda Kingma (programmamanager JuMP bij de NVZ): “Om samen plannen te kunnen maken voor zorg in de regio, is het belangrijk om uit te gaan van goede data, die door iedereen worden herkend en gedragen. In veel regio’s zijn al goede regiobeelden beschikbaar. Maar om ervoor te zorgen dat iedere regio een goede basis heeft voor verdere samenwerking, komen begin 2023 criteria beschikbaar waar de regiobeelden aan moeten voldoen. Dit geeft de regio handvatten om gezamenlijk vast te stellen: wat zijn onze gezamenlijke uitdagingen voor de komende 10 jaar.”

Van regiobeeld naar regio- en transformatieplannen

Op basis van het gezamenlijk vastgestelde regiobeeld stellen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties plannen op voor de meest urgente uitdagingen. In het regioplan wordt vastgelegd welke partijen zijn betrokken, welke resultaten moeten worden behaald en hoe de monitoring plaats vindt. De praktische uitvoering vindt plaats in afzonderlijke transformatieplannen. 

Voor het maken van het regioplan komen medio 2023 transformatiemiddelen bij zorgverzekeraars vrij. Dit betekent niet dat de huidige projecten moeten wachten: goede transformatieplannen en projecten die al lopen, kunnen doorgaan. Hiervoor zijn ook nu al transformatiegelden beschikbaar. In het Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties staat wat de criteria voor het aanvragen en toekennen van transformatiegelden. Het beoordelingskader wordt begin 2023 gepubliceerd.

Gezamenlijk optrekken

Het opstellen van het regiobeeld, regioplan en transformatieplannen hebben invloed op de medisch specialistische zorg die in de regio wordt geleverd. De NVZ en de FMS vinden het daarom belangrijk dat ziekenhuisbestuur en medische staf gezamenlijk optrekken bij de totstandkoming van de plannen.

Download de factsheet Regionale samenwerking