Stroomversnellers

De transitie naar de juiste zorg op de juiste plek is een beweging waar iedere instelling en professional in de zorg een bijdrage aan zal gaan leveren. Maar waar begin je en hoe doe je dat? De JuMP-stroomversnellers helpen je op weg.

Samen met een klankbordgroep van tien programmamanagers JZOJP uit ziekenhuizen en revalidatiecentra, heeft de NVZ acht bouwstenen geïdentificeerd die bepalend zijn voor het succesvol vormgeven aan de beweging Juiste zorg op de juiste plek.

Voor elke bouwsteen is in kaart gebracht ‘wat werkt’, alles op basis van lessons learned in de praktijk. De geleerde lessen zijn vertaald naar stroomversnellers. Dit zijn handreikingen om invulling te geven aan een bouwsteen, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie naar Juiste zorg op de juiste plek te versnellen of op te schalen.

De stroomversnellers kunnen je helpen bij het opzetten of verder uitbouwen van projecten, maar kunnen ook nuttig zijn voor het inrichten van een programma JZOJP of regionale initiatieven versterken. Doe er je voordeel mee!

Alle stroomversnellers

Rol van ziekenhuizen bij preventie

Preventie is een breed begrip. Er zijn verschillende indelingen en schema’s om uit te leggen wat preventie is. Maar wat kun je als ziekenhuis of categorale instelling doen? In deze stroomversneller vind je een overzicht wat je kunt doen op het vlak van individuele preventie en collectieve preventie.

Bekijk de stroomversneller

Leiderschap als fundament

De beweging naar Juiste zorg op de juiste plek komt niet vanzelf op gang. Het is een complexe transitie, waarin de slag moet worden gemaakt van ‘wat kan’ naar ‘alleen dat wat nodig is’. De transitie vraagt om stevig leiderschap van zowel bestuurders, medisch specialisten als programmamanagement, die de transitie omarmen en zichtbaar verantwoordelijkheid nemen.

Bekijk de stroomversneller

Versterken medisch leiderschap

In bijna ieder gesprek over de succesfactoren voor Juiste zorg op de juiste plek valt het adagium ‘zorg dat de beweging begint bij de professionals’. Om JZOJP te realiseren, is het essentieel om te zorgen voor eigenaarschap bij medisch specialisten en verpleegkundigen. Oftewel: op de plek waar verandering in de praktijk wordt gebracht. 

Bekijk de stroomversneller

Versterken verpleegkundig leiderschap

De verpleegkundige is een belangrijke spil in het netwerk rondom de patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Hij/zij overziet de processen en kent de mensen binnen en buiten de instelling, zoals huisartsen, paramedici, wijkverpleging en mantelzorgers. Dit maakt dat de verpleegkundige een sleutelrol kan spelen bij het realiseren van Juiste zorg op de juiste plek.

Bekijk de stroomversneller

Gezamenlijke regiovisie

Het sámen met de regiopartners formuleren van de maatschappelijke opgave in de regio is één van de essentiële fundamenten voor de beweging Juiste zorg op de juiste plek. Dat is meer dan het met de eigen organisatie komen tot een visie op de regio! En hoe en waar start je?

Bekijk de stroomversneller

Regionale overlegstructuur

Juiste zorg op de juiste plek vraagt om samenwerking op regionaal niveau. In diverse regio’s worden daartoe overlegtafels ingericht op verschillende niveaus. Om te inspireren, zijn de ‘lessons learned’ van langer bestaande regionale samenwerkingsverbanden opgenomen in een stroomversneller.

Bekijk de stroomversneller
 

Kijken door de bril van regiopartners

Het gestalte geven aan Juiste zorg op de juiste plek kunnen instellingen voor medisch-specialistische zorg niet alleen., maar moeten in de context van de eigen regio en in afstemming met regiopartners gerealiseerd worden. Welke regiopartners hebben elkaar nodig om de gewenste doelen te bereiken? Welke belangen en mogelijkheden spelen een rol? Door welke verschillende brillen wordt er gekeken?

Bekijk de stroomversneller

Met de patiënt brengt succes!

Vaak wordt bij zorgvernieuwing de patiënt pas geraadpleegd als de eerste concepten al zijn ontwikkeld. Het vanaf de initiatie gezamenlijk optrekken met de patiënt is essentieel om zorg succesvol anders in te richten. Het zorgt voor draagvlak voor vernieuwing en maakt dat ambities vanuit patiëntperspectief geformuleerd, getoetst en verbeterd worden. 

Bekijk de stroomversneller
 

Professional in transitie

De transitie naar Juiste zorg op de juist plek vraagt veel van medewerkers. Werk verplaatst, verdwijnt of wordt op een andere manier ingevuld. Wat betekent JZOJP voor het dagelijks werk van zorgprofessionals? De transitie vraagt in veel gevallen ook andere vaardigheden en kennis van zorgprofessionals. 

Bekijk de stroomversneller

Inzetten op transmurale samenwerking

Met de beweging naar Juiste zorg op de juiste plek verplaatst steeds meer zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis, vaak met hulp van digitale innovaties. Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril, en transmurale vaardigheden. Hoe pak je dat aan?

Bekijk de stroomversneller

 

Ontwikkeling strategisch HR-beleid bij JZOJP

Alle afspraken om te bewegen naar Juiste zorg op de juiste plek hebben logischerwijs impact op het personeel. Zowel wat betreft de benodigde expertise als gewenste omvang. Het is daarom belangrijk om de ambities voor JZOJP door te vertalen naar strategisch HR-beleid en dit vervolgens uit te werken naar concreet personeels- en opleidingsbeleid. Maar: hoe doe je dat?

Bekijk de stroomversneller

Interne programma-structuur

De beweging naar Juiste zorg op de juiste plek vraagt om het gericht en consequent werken aan de te formuleren (regio)ambities. Dit doe je er niet ‘even bij’. Een aantal MSZ-instellingen heeft ervoor gekozen een specifiek op JZOJP gerichte programmaorganisatie in te richten. Deze programmaorganisatie zorgt voor verbinding tussen en implementatie van de bouwstenen voor JZOJP.

Bekijk de stroomversneller
 

Gelijkgerichte samenwerking

Gelijkgerichtheid is cruciaal voor het realiseren van JZOJP. Pas als alle partijen samenwerken aan dezelfde doelen is het mogelijk om verandering in de zorg te bereiken. Het 7s-model (organisatiemodel van McKinsey) geeft inzicht in de aspecten die van belang zijn om deze samenwerking vorm te geven. 

Bekijk de stroomversneller

Functieprofiel programmamanager

Naast voelbaar leiderschap vanuit raad van bestuur, bestuur Vereniging Medische Staf (VMS) en Verpleegkundige Adviesraad (VAR) blijkt een specifiek gerichte programmamanager, die de visie werkenderwijs tot praktijk brengt, grote meerwaarde te hebben. Deze stroomversneller bevat een voorbeeld-functieprofiel voor deze programmamanager, gebaseerd op de profielen van een aantal programmamanagers die deze rol al vervullen in MSZ-instellingen. 

Bekijk de stroomversneller
 

Lessen meerjarencontractering

Diverse zorgorganisaties kiezen voor meerjarencontracten met zorgverzekeraar(s), onder meer om financiële zekerheden en kwaliteit van zorg te garanderen in een tijd van grote transitie. Het voorbereiden van en vorm geven aan meerjarencontracten blijkt een tijd- en energierovend proces. Meerjarencontracten zijn een middel, geen doel op zich! Wanneer en in hoeverre heeft een meerjarencontract meerwaarde?

Bekijk de stroomversneller

Inrichten informatie-uitwisseling

Voor veilige, goede en tijdige communicatie over zorgnetwerken heen, zijn de juiste gegevens op de juiste plek noodzakelijk. Om de zorg beter af te stemmen op de patiënt is het nodig informatie uit te wisselen tussen zorgverleners en patiënten. Om informatie-uitwisseling te realiseren, is het nodig afspraken te maken over uitwisseling van gegevens (interoperabiliteit) op verschillende niveaus. Hoe ziet dat eruit?

Bekijk de stroomversneller
 

Inzet van e-health

Technologische ontwikkelingen zijn interessant om toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te verbeteren. En steeds vaker worden ze ingezet als middel om zorg dichter bij huis te organiseren. Maar hoe pak je dit aan? De JuMP-bouwstenen helpen je hiermee op weg.

Bekijk de stroomversneller